Η ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ

Παγκόσμιος σταθερά! Η θεία αναλογία κάτω στη γη!

 
Βασική τιμή: 16,00 €
Τιμή psarasbooks: 12,80 €
Έκπτωση: -3,20 €
Συγγραφέας: Κοσμάς Μιλτ. Μαρκάτος
Σελίδες: 252
Έτος Έκδ.: 2003
ISBN: —
Τό παρόν βιβλίον ε?ναι τό ?ποτέλεσμα τεσσαρακονταετο?ς ?μπειρίας καί ?ρεύνης περί τήν χρυσήν τομήν Φ (? τον ?κρον καί μέσον λόγον Φ), τήν τελείαν ? θείαν ?ναλογίαν, καί ?ρχεται νά καλύψει ?να σημαντικόν κενόν στήν ?λληνικήν
?κλαϊκευμένην ?πιστημονικήν βιβλιογραφίαν:
Τί ε?ναι ? χρυσή τομή; Π?ς δημιουργήθηκε ? θρ?λος της; Ποία ε?ναι ? φύση καί ? ?ποστολή της, ?χι μόνον για τήν α?σθητικήν τ?ς ?μορφι?ς, ?λλά καί γιά τήν διαλεκτικήν (τήν διατήρηση τ?ς ?μοίας μορφ?ς) τ?ς Φύσεως, το? Κόσμου καί το? Σύμπαντος; Γιατί ?πί χιλιετηρίδες ?χει περιβληθε? μέ μυστήριον καί μυστικότητα; Γιατί ο? ?λληνες ?πεικόνισαν τήν θείαν ?ναλογίαν στόν Παρθεν?να; Γιατί ? ?λληνική γλώσσα (τό σύνολον τ?ν λέξεων - ?ννοι?ν της) προσομοιώνεται μέ δύο ?ντιθέτως περιελισσόμενες χρυσές σειρές (?κολουθίες Fibonacci), ?πως ? διπλή ?λιξ το? DNA καί ? διπλή σπε?ρα το? γαλαξία; Π?ς ? χρυσή τομή χρησιμοποιε?ται στήν καθημερινότητα καί π?ς μπορε? να συμβάλει στήν α?ξηση το? α?σθήματος τ?ς ?μορφι?ς και το? κάλλους;
Τέτοια ?ρωτήματα καί πολλά ?λλα θά ?χει τήν ε?καιρίαν ? ?ναγνώστης νά συναντήσει στό παρόν βιβλίον καί νά βρε? τίς ?παντήσεις τους.
Συγγρ.: Κοσμάς Μιλτ. Μαρκάτος