ΤΣΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΥΑΙΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Τόμος Γ’)

Τόμος Γ΄ 1922-1949

 
Βασική τιμή: 17,49 €
Τιμή psarasbooks: 13,99 €
Έκπτωση: -3,50 €
Συγγραφέας: Κώστας Ν. Μπαρμπής
Σελίδες: 384
Έτος Έκδ.: 2012
ISBN: 9789606851483
«Τ? πολιτικ? πραξικόπημα, πο? τ? ?κολούθησε μία περίοδος δικτατορίας, ?ποτέλεσε γι? τ?ν ?λλάδα πολ? μικρότερη ?κπληξη ?π? ?,τι γι? μ?ς. Θ? ?ταν λάθος ν? φανταστε? κανείς, ?τι τ? καθεστ?ς Μεταξ? προκάλεσε στ? χώρα τ? φοβερ? ?χθρότητα γι? τ?ν ?ποία θέλουν ν? μ?ς πείσουν ο? ?λληνες πολιτικοί, γι? το?ς ?ποίους ? σοβαρότερη ταλαιπωρία ?ταν ?τι ?χασαν τ? βασιλι? τ?ν σπ?ρ στ?ν ?λλάδα: τ? παιχνίδι τ?ς πολιτικ?ς… ?χοντας παρακολουθήσει ?π? μία τριετία τ?ν ταραχώδη ?ξέλιξη τ?ν ?λληνικ?ν πολιτικ?ν ?ποθέσεων, δ?ν ?πόρησα γι? τ? ?τι ? Βασιλε?ς ?δωσε ?λευθερία κινήσεων στ?ν ?ω. Μεταξ? τ? 1936, ?τος φορτωμένο ?πειλ?ς γι? τ?ν Ε?ρώπη… ?πομένως δ?ν ε?ναι δίκαιο ν? κρίνεται τ? καθεστώς του χωρ?ς συσχετισμ? μ? τ?ς περιστάσεις, μέσα στ?ς ?πο?ες γεννήθηκε. Κα? τότε ? ?λλάδα ε?χε ?πόλυτη ?νάγκη ?π? ?σχυρ? κυβέρνηση!»
Πρεσβευτ?ς sir Reginald Leeper
(When Greek meets Greek)
«? ?ρης Βελουχιώτης ?ξέφρασε κάποτε τ?ν ?πιθυμίαν ν? μ? ?πέμεναν ?ν ζω? μετ? τ?ν ?πελευθέρωσιν τ?ς ?λλάδος, περισσότεραι τ?ν δύο ?κατομμυρίων ψυχαί, δι? ν? ζήσουν καλύτερα α? ?πόλοιποι, ?ν? ?τόνισεν ?τι ?θνικ?ν συμφορ?ν ?πετέλει μόνον ? ?πώλεια συνειδητο? ?ντάρτου το? Ε.Λ.Α.Σ. Κα? ?τι ο?τος ?μάχετο ?ναντίον ?λων τ?ν ?λλων ?νταρτικ?ν ?ργανώσεων, διότι το?το ?το τ? καθ?κον του πρ?ς τ?ν Σοβιετικ?ν ?νωσιν. ??ν ?πολέμα το?ς Γερμανούς, δ?ν θ? ?πραττε τ? καθ?κον του, ?φο? τούτους το?ς ε?χε ?ναλάβει ? Ε.Σ.Σ.Δ., ? ?ποία ?μως δ?ν ?το δυνατ?ν ν? ?σχοληθ? μ? το?ς ?ντοπίους ?ντιδραστικο?ς ε?ς τ?ς κατεχομένας χώρας…»
Θέμης Μαρίνος
(?κθεσή του πρ?ς τ? Στρατηγε?ο Μέσης ?νατολ?ς)
Συγγρ.: Κώστας Ν. Μπαρμπής