ΤΣΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΥΑΙΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Τόμος Β΄)

Τόμος Β΄ 1897-1924

 
Βασική τιμή: 17,50 €
Τιμή psarasbooks: 14,00 €
Έκπτωση: -3,50 €
Συγγραφέας: —
Σελίδες: 440
Έτος Έκδ.: 2012
ISBN: 9789606851476
«? Βενιζέλος ?ταν γεννημένος ραδιο?ργος κα? δημιουργο?σε τ?ν ?ντύπωση ?τι προτιμο?σε ν? ?κπληρώνει τ?ς ?πιδιώξεις του μ? ?λιγμο?ς κα? ?χι μ? τ?ν ε?θ? τρόπο, πο? μεταχειριζόταν πάντοτε ? Βασιλεύς του.
Μία πρόσθετη ?δυναμία του ?ταν ? ?πόλυτη περιφρόνησή του πρ?ς τ?ν ?ρθοφροσύνη -γι? ?λα τ? θέματα- κα? ? τάση του ν? υ?οθετε? κάθε παραμύθι πο? ?φτανε στ?ν ?κοή του. ?νέτρεψε τ? δυναστεία κα? τ? Σύνταγμα πο? ?γαπο?σε ? λα?ς καί, μετ? τ?ς δολοφονίες ?κατοντάδων πολιτικ?ν ?ντιπάλων του, ?φησε τ?ν ?λλάδα ν? σπαράζεται ?π? συγκρουόμενα πάθη κα? το?ς στρατ? κα? στόλο ?πλ?ς σκι?ς στ? ?λεος τ?ν γειτόνων της το? βορρ?, τ?ς ?νατολ?ς κα? τ?ς δύσης…»
Ναύαρχος Mark Kerr
(Memoirs)
«Δύναμαι ν? βεβαιώσω ?μ?ς μ? τ?ν πλέον κατηγορηματικ?ν τρόπον ?τι ο?δε?ς τ?ν πολιτικ?ν ?γετ?ν τ?ς δημοκρατικ?ς παρατάξεως θεωρε? ?τι ο? ?γέται τ?ς πολιτικ?ς, ?τις ?κολουθήθη μετ? τ? 1920, διέπραξε προδοσίαν κατ? τ?ς πατρίδος ? ?τι ?ν γνώσει ?δήγησαν τ?ν τόπον ε?ς τ?ν μικρασιατικ?ν καταστροφήν. Δύναμαι, μάλιστα, ν? σ?ς διαβεβαιώσω ?τι, τ? ?π’ ?μοί, πιστεύω ?κραδάντως ?τι θ? ?σαν πολ? ε?τυχε?ς, ?ν ? πολιτική των ?δήγει τ?ν ?λλάδα ε?ς ?θνικ?ν θρίαμβον…»
?λευθέριος Βενιζέλος
(3-2-1929)
«…Σήμερον, ?ξετάζων τις ?νευ προκαταλήψεως τ? γεγονότα, δ?ν ε?ναι δυνατ?ν ν? ?ρνηθ? ?τι ?κε?νοι ο? ?ξ ?πιφανε?ς ?νδρες ?πεσαν μοιρα?α θύματα μι?ς θυέλλης, ?ξ ?κείνων α? ?πο?αι παράγονται κατ’ ?παράβατον νόμον ?π? ?θνικ?ς συμφοράς, ?ς ? το? 1922. Ε?ναι ?ληθ?ς ?τι κακ?ς ?γένοντο α? ?κτελέσεις ?κε?ναι κα? δ?ν ε?ναι δυνατ?ν ν? ?πάρχη σήμερον ο?δε?ς κα? μεταξ? ?κόμη τ?ν στρατοδικ?ν, ?στις ν? μ? θλίβεται δι? τ?ν ?δικον θάνατον τ?ν ?ξ ?ντίμων ?κείνων πολιτικ?ν ?νδρ?ν…»
Θεόδωρος Πάγκαλος
(1-8-1928)