ΤΣΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΥΑΙΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Τόμος Α΄)

Τόμος Α΄ 1821-1897

 
Βασική τιμή: 17,49 €
Τιμή psarasbooks: 13,99 €
Έκπτωση: -3,50 €
Συγγραφέας: Κώστας Ν. Μπαρμπής
Σελίδες: 312
Έτος Έκδ.: 2012
ISBN: 9789606851469
«Ε?δα Κόμματα ?γγλόφιλων, Γαλλόφιλων, Ρωσόφιλων. Μόνο Κόμμα ?λληνόφιλο δ?ν ε?δα!…»
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
Μετ? τ?ν θάνατον το? Κυβερνήτου ?ω. Καποδιστρίου ?πεδείχθη ?τι ο?τος ε?χε δίκαιον, ?ταν ?σχυρίζετο ?τι ο? κραυγάζοντες δ?θεν ?π?ρ το? Συντάγματος πολιτικοί, πράγματι ?μως δι? τ?ν ?ξουσίαν, ?σαν ?κατάλληλοι ν? κυβερνήσουν τ?ν ?λλάδα».
?καδημαϊκ?ς Διον. ?. Κόκκινος
(?στορία τ?ς Νεωτέρας ?λλάδος)
«Μετ? τ?ν ?ξωση το? ?θωνα ?κλογ?ς μ? τρομοκρατικ? ?ρχιο ?δήγησαν τ?ν κατάσταση σ? ?μφύλιο. ? λα?ς τ?ν ?παρχι?ν ?ργάνωσε διαδηλώσεις μ? σύνθημα: “Δ?στε μας ?να Βασιλι? κα? ?ς ε?ναι ?π? ξύλο!”…»
Χ. Πάτση: ?στορία το? ?λληνισμο?
κα? το? ?λληνικο? Πολιτισμο?
«? ?γγλικ? πολιτικ? ?π?ρξεν ? δημιουργ?ς ?λων τ?ν ?ν ?λλάδι πολιτικ?ν κα? καθεστωτικ?ν ?ναταραχ?ν, ?ναμοχλεύσασα τ? κομματικ? πάθη κα? ?ποθάλπουσα τ? σχετικ? μίση πρ?ς ?διον ?φελος…
?ξαπατήσασα κα? παρασύρασα το?ς πλείστους τ?ν πολιτικ?ν ?γετ?ν, δι? τ?ν θωπει?ν, τ?ν διαφημίσεων κα? τ?ν ?πατηλ?ν ?ποσχέσεών της, ?πενόμευε κα? συνεχίζει ν? ?πονομεύη τ?ν ?λλάδα κα? τ? μέλλον της…»
Νικ. ?. ?ντωνακέας
(Φαυλοκρατία)
Συγγρ.: Κώστας Ν. Μπαρμπής