Φως εις το σκότος της Κατοχής

Εθνική Αντίστασις 1941-1944: Ηρωισμοί, αυτοθυσίαι, αθλιότητες, προδοσίαι

 
Βασική τιμή: 26,63 €
Τιμή psarasbooks: 23,97 €
Έκπτωση: -2,66 €
Κυκλοφορεί
Συγγραφέας: Αντωνακέας, Νίκος Α.
Σελίδες: 406
Έτος Έκδ.: 1947
ISBN: 9789605222314
Σκοπός ημών είναι, η δια τον παρόντος βιβλίου εξιστόρησις του έργου και της αυτοθυσίας μιας δρακός ηρώων Ελλήνων πατριωτών, οίτινες κατά τους σκοτεινούς εκείνους χρόνους της δουλείας, εκράτησαν υψηλά την Σημαίαν του αγώνος της Εθνικής Αντιστάσεως και προσέφεραν τον εαυτόν των, ολοκαύτωμα εις τον βωμόν της Πατρίδος. Επίσης, η γνωστοποίησις ορισμένων γεγονότων, άτινα έλαβον χώραν, εκ μέρους άλλων Ελλήνων, κατά την διάρκειαν της εχθρικής κατοχής, ενταύθα και εις την Μέσην Ανατολήν, πολλά των οποίων παραμένονσιν εισέτι άγνωστα -καίτοι χρήσιμα- δια την ιστορίαν της Εθνικής Αντιστάσεως, δια την ιστορίαν του Ελληνικού ολοκαυτώματος. Γράφοντες και εξιστορούντες την πολυκύμαντον και θλιβεράν υπόθεσιν της εχθρικής κατοχής, είμεθα υποχρεωμένοι όπως μη φεισθώμεν προσώπων ή κοινωνικών τάξεων, αλλ' αμερολήπτως και αντικειμενικώς να αποδώσωμεν, τα του Καίσαρος Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ, διότι, ούτω αισθανόμεθα, το έναντι της κοινωνίας και της Πατρίδος καθήκον μας και διότι ούτω πιστεύομεν ότι είναι δυνατόν να ικανοποιηθή το κοινόν αίσθημα. Κατόπιν αυτού, κατέστη αναπόφευκτον, όπως άρωμεν τον πέπλον του παιζομένου δυστυχώς εισέτι Ελληνικού δράματος, ίνα εμφανίσωμεν όλας σχεδόν τας εναλλασσομένας, ευχαρίστους ή θλιβεράς σκηνάς και εξιστορήσωμεν, όλα εκείνα τα γεγονότα, άτινα διεδραματίσθησαν εκ μέρους κακών και αναξίων Ελλήνων, εις βάρος της Πατρίδος και του Ελληνικού Λαού και τα οποία κρατούν σήμερον εν αγωνία και αναταραχή την Ελλάδα. Εκρίθη παρ' ημών επάναγκες και επιβεβλημένον όπως εν τη εξιστορήσει των γεγονότων, μη παραποιηθώσιν ή αποσιωποιηθώσιν έργα, ολεθρίως ή επωφελώς επιδράσαντα επί του λαού και της τύχης του Έθνους. Έργα άτινα συνεκλόνισαν το Ελληνικόν Κράτος και έσπειραν την συμφοράν, τον όλεθρον και την καταστροφήν εις τον Ελληνικόν πληθυσμόν. [...] (από τον πρόλογο του συγγραφέα)
Μαλακό εξώφυλλο