Νέος οδηγός φορολογικών δηλώσεων 2019

Φυσικών και νομικών προσώπων

 
Βασική τιμή: 75,00 €
Τιμή psarasbooks: 67,50 €
Έκπτωση: -7,50 €
Κυκλοφορεί
Συγγραφέας: Νικολακάκος, Γεώργιος
Σελίδες: 1080
Έτος Έκδ.: 2019
ISBN: 9789605026950
Πρόκειται για έναν τόμο (1080 σελίδες) με CD-ROM και περιλαμβάνει με ανάλυση οδηγίες για την συμπλήρωση όλων των κωδικών των εντύπων Ε1, Ε2, Ε3, Ν και Ε9 για Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα με όλες της πρόσφατες μεταβολές: Α.1034/2019,Α.1037/2019,Α.1041/2019 Ε.2023-2019. Επίσης, περιλαμβάνει υπό μορφήν Ερωτήσεων-Απαντήσεων φορολογικά θέματα όπως: Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων. Θέματα Φορολογίας Κεφαλαίων, Τελών και Ειδικών Φορολογιών. Θέματα Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Θέματα που αφορούν την άσκηση Ενδικοφανούς Προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. Αναλυτικά περιλαμβάνει: Α) Φορολογία εισοδήματος Φυσικών Προσώπων: Εξαρτώμενα μέλη. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Απαλλαγές εισοδήματος. Μείωση φόρου εισοδήματος. Πρόσθετες μειώσεις φόρου. Μειώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνες. Μειώσεις φόρου για δωρεές. Πίστωση φόρου και ρυθμίσεις για τους φορολογούμενους που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Β) Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν Φυσικά Πρόσωπα: Δαπάνες που εκπίπτουν ή όχι, φορολογικές Αποσβέσεις. Μεταφορά ζημιών. Μέθοδος προσδιορισμού εσόδων. Φορολογικός συντελεστής. Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Εισόδημα από κεφάλαιο. Μερίσματα. Τόκοι. Εισόδημα από ακίνητη περιουσία. Φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα από κεφάλαιο. Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας. Μεταβίβαση τίτλων. Φορολογικός συντελεστής. Γ) Φορολογία εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων: Υποκείμενα του φόρου. Απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ενδοομιλικές συναλλαγές. Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων. Μεταφορά λειτουργιών. Συγχωνεύσεις και διασπάσεις. Εκκαθάριση. Φορολογικός συντελεστής. Υπόχρεοι σε παρακράτηση. Πληρωμές υποκείμενες σε παρακράτηση. Συντελεστής παρακράτησης φόρου. Δ) Φορολογικά κίνητρα για μετασχηματισμούς μεγάλων επιχειρήσεων. Τα Αποθεματικά: Σχετική νομοθεσία. Συγχώνευση-Διαδικασία-Μετατροπή. Ε) Φορολογικό καθεστώς συγχωνεύ
Μαλακό εξώφυλλο Διαστάσεις: