Ειδικοί ποινικοί νόμοι: Ενημέρωση εξαμήνου Β2016

 
Βασική τιμή: 32,00 €
Τιμή psarasbooks: 28,80 €
Έκπτωση: -3,20 €
Κυκλοφορεί
Συγγραφέας: Ζήσης, Αχιλλέας Κ.
Έτος Έκδ.: 2017
ISBN: 9789605686369
H παρούσα ενημέρωση αφορά τις προσθήκες/τροποποιήσεις ενός εξαμήνου, και ειδικότερα του B 2016, δηλαδή αφορά νομοθετικές και νομολογιακές μεταβολές που έγιναν μέχρι 31/12/2016.
Ειδικότερα περιλαμβάνονται:
1. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ.4408/2016 (ΦΕΚ Α΄ 135/27.07.2016)
Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2012/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (ΕΕ L343/32 της 14.12.2012) και άλλες διατάξεις.
2. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136/28.07.2016).
Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ.
3. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4410/2016 (ΦΕΚ Α 141/03.08.2016).
Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία Κοινοτικών Οδηγιών και άλλες διατάξεις.
4. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/ 08.08.2016)
Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
5. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4414/2016 (ΦΕΚ Α 149 09.08.2016)
Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις.
6. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4415/2016 (ΦΕΚ Α 159/6.9.2016).
Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.
7. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4423/2016 (ΦΕΚ Α 182 27.9.2016)
Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις.
8. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4442/2016 (ΦΕΚ Α΄ 230/07.12.2016)
Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.
9. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4443/2016 (ΦΕΚ Α 232/9.12.2016):
Αρχή της ίσης μεταχείρισης (Οδηγ2000/43)/ Κατάχρηση της αγοράς/Προστασία του Ευρώ κλπ .
10. Π.Δ. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 49/2016 (ΦΕΚ Α΄ 80/05.05.2016)
Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτών.
11. Π.Δ.ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 104/2016 (ΦΕΚ Α 189 12.10.2016)
Πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου, όροι και προϋποθέσεις για τη δυνατότητα δρομολόγησης επιβατηγών (Ε/Γ), επιβατηγών - οχηματαγωγών (Ε/Γ-Ο/Γ), επιβατηγών - ταχυπλόων (Ε/Γ-ΤΑΧ),επιβατηγών - οχηματαγωγών ταχυπλόων (Ε/Γ-Ο/ Γ - ΤΑΧ) και δυναμικώς υποστηριζόμενων (ΔΥΣ) πλοίων μετά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας δραστηριοποίησης.
12. Π. Δ. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 128/2016 (ΦΕΚ Α΄ 228/07.12.2016)
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/28/ΕΕ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της διαθεσιμότητας στην αγορά και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης.
Συγγρ.: Ζήσης, Αχιλλέας Κ. • Αθήνα • CD-ROM