Νέος κώδικας Α.Ε., Α.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.

 
Βασική τιμή: 75,00 €
Τιμή psarasbooks: 67,50 €
Έκπτωση: -7,50 €
Κυκλοφορεί
Συγγραφέας: Αλιφραγκής, Ηλίας
Σελίδες: 940
Έτος Έκδ.: 2018
ISBN: 9786188382916
Ο Νέος Κώδικας είναι ενημερωμένος και συμπληρωμένος με όλες τις τροποποιήσεις, καταργήσεις και προσθήκες που επήλθαν με τους πρόσφατους νόμους: N.4548/2018, N.4541/2018, στις διατάξεις των νόμων περί Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
Αναλυτικά περιλαμβάνει:
Α) Περί Α.Ε.: Γενικές διατάξεις. Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Α.Ε. Διοικητικό Συμβούλιο - Γενικές συνελεύσεις μετόχων - Ελεγκτές και δικαιώματα μειοψηφίας. Βιβλία, ισολογισμός και διάθεση κερδών. Αλλοδαπές Α.Ε. Κρατική εποπτεία. Ποινικές διατάξεις. Διάλυση και Εκκαθάριση. Μετατροπή Α.Ε. σε Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. Συγχώνευση Α.Ε. - Συγχώνευση με απορρόφηση - Συγχώνευση με σύσταση νέας Α.Ε. Διάσπαση Α.Ε. - Διάσπαση με απορρόφηση - Διάσπαση με σύσταση νέας Α.Ε. - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις - Κανόνες καταρτίσεως και έλεγχος αυτών.
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα: Εφαρμογή των Δ.Λ.Π. - Δημοσιότητα των συντεταγμένων κατά τα Δ.Λ.Π. Οικονομικών καταστάσεων - Κανόνες αποτίμησης και λογιστικά βιβλία - Φορολογητέα κέρδη ή ζημιές.
Β) Περί Ε.Π.Ε.: Γενικές διατάξεις. Επωνυμία - Σύσταση της εταιρείας - Δημοσιότητα - Οργάνωση και διοίκηση - Συνέλευση και αποφάσεις Εταίρων - Αρμοδιότητες της συνέλευσης - Προσβολή των αποφάσεων. Διαχείριση και εκπροσώπηση. Διορισμός Διαχειριστών και εξουσία αυτών. Ανάκληση των διαχειριστών. Απογραφή και ετήσιοι λογαριασμοί και έλεγχος αυτών. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων - Μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου. Τροποποιήσεις της εταιρικής σύμβασης - Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου. Διάλυση και εκκαθάριση. Συγχωνεύσεις - Διασπάσεις - Αλλοδαπές εταιρείες
Γ) Περί Ι.Κ.Ε.: Ίδρυση εταιρείας - Διαχείριση και εκπροσώπηση, οργάνωση και διοίκηση της εταιρείας - Συνέλευση εταίρων - Αποφάσεις. 2) Εταιρικά μερίδια και εισφορές εταίρων - Σχέσεις εταίρων με την εταιρεία και μεταξύ τους. 3) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - Διανομή Κερδών - Έλεγχος. 4) Λύση εκκαθάριση - Μετατροπή - Συγχώνευση. 5) Μετατροπή Ι.Κ.Ε. σε άλλη εταιρική μορφή και αντιστρόφως.
ΠΑΡΕΧΕΤAI ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Συγγρ.: Αλιφραγκής, Ηλίας • Αθήνα • Συνοδεύεται από: CD-ROM • Είδος: Βιβλίο