Ο νέος νόμος αυθαιρέτων

Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις

 
Βασική τιμή: 55,00 €
Τιμή psarasbooks: 49,50 €
Έκπτωση: -5,50 €
Κυκλοφορεί
Συγγραφέας: —
Σελίδες: —
Έτος Έκδ.: 2017
ISBN: 9786185247515
Πρόκειται για έναν τόμο με CD-ROM που περιέχει την ύλη του τόμου και περιλαμβάνει με ανάλυση κατ’ άρθρο τις διατάξεις του Νόμου 4495/2017 περί Ελέγχου και Προστασίας του Δομημένου Περιβάλλοντος, Πλαίσιο Δόμησης, Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, Έλεγχος υλοποίησης χωρικού σχεδιασμού, Κοινόχρηστοι χώροι και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο.
Ο τόμος χωρίζεται σε 5 μέρη και αναλυτικά περιλαμβάνει:
Α΄ ΜΕΡΟΣ: Κεφ. Α΄: Υπηρεσίες ελέγχου δόμησης - Διάρθρωση - Αρμοδιότητες.
Κεφ. Β΄: Συλλογικά όργανα ελέγχου δομημένου περιβάλλοντος.
Κεφ. Γ΄: Επιτροπή εξέτασης προσφυγών αυθαιρέτων και επιτροπή προσβασιμότητας.
Β΄ ΜΕΡΟΣ: Πλαίσιο δόμησης: Κεφ. Α΄: Διαδικασία έκδοσης και ελέγχου οικοδομικών αδειών - Κατηγορίες αδειών.
Κεφ. Β΄: Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου: Συμπλήρωση ηλεκτρονικής ταυτότητας. Έκδοση Πιστοποιητικών. Έλεγχος στοιχείων ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου. Έλεγχος και καταγραφή δόμησης.
Γ΄ ΜΕΡΟΣ: Έλεγχος υλοποίησης χωρικού σχεδιασμού, κοινόχρηστοι χώροι και περιβαλλοντικό ισοζύγιο: Επίσπευση του χωρικού σχεδιασμού. Τίτλος μεταφοράς συντελεστή δόμησης. Περιοχές αυξημένης επιβάρυνσης συντελεστή. Τίτλος εισφοράς περιβαλλοντικού ισοζυγίου.
Δ΄ ΜΕΡΟΣ: Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης: Κεφ. Α΄: Μέτρα πρόληψης αυθαίρετης δόμησης: Απαγόρευση δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή πολεοδομικές παραβάσεις. Απαγόρευση σύνδεσης αυθαιρέτων κτισμάτων με δίκτυα κοινής ωφέλειας. Απόδειξη χρόνου κατασκευής αυθαιρέτων κατασκευών. Απαγόρευση υπαγωγής.
Κεφ. Β΄: Μηχανισμοί κατά της αυθαίρετης δόμησης.
Κεφ. Γ΄: Αντιμετώπιση αυθαιρέτων που έχουν συντελεσθεί μετά την 28/7/2011.
Κεφ. Δ΄: Αντιμετώπιση αυθαιρέτων που έχουν συντελεσθεί πριν από την 28/7/2011: Ρύθμιση αναστολής και εξαίρεσης από την κατεδάφιση. Διατάξεις υπολογισμού ενιαίου ειδικού προστίμου. Μειώσεις προστίμων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού. Συμψηφισμός καταβληθέντων προστίμων. Υπαγωγή αυθαιρέτων για τα οποία εκδίδεται άδεια νομιμοποίησης ή κατεδάφισης.
Κεφ. Ε΄: Ειδικές περιπτώσεις αυθαιρέτων που έχουν συντελεσθεί πριν από την 28/7/2011: Αυθαίρετες κατασκευές ακινήτων δημόσιου ενδιαφέροντος. Αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις σε παραδοσιακό οικισμό και διατηρητέο κτίριο. Αυθαίρετες κατασκευές πλησίον γραμμών υψηλής τάσης, τουριστικών εγκαταστάσεων, Σταυλικών εγκαταστάσεων, μονάδων υδατοκαλλιέργειας και δημόσιων ιχθυοτροφείων.
Ε΄ ΜΕΡΟΣ: Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Διαστάσεις: 24x17εκ. • Συγγρ.: — • Αθήνα • Συνοδεύεται από: CD-ROM • Είδος: Βιβλίο