Κώδικας φορολογίας εισοδήματος

Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων έως και τον Ν. 4472/2017

 
Βασική τιμή: 75,00 €
Τιμή psarasbooks: 67,50 €
Έκπτωση: -7,50 €
Κυκλοφορεί
Συγγραφέας: Μπουλέρος, Μιλτιάδης
Σελίδες: 980
Έτος Έκδ.: 2017
ISBN: 9786185247393
Περιλαμβάνει με ανάλυση και σχόλια τις διατάξεις που διέπουν τη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, πλήρως ενημερωμένες και συμπληρωμένες μέχρι και τον πρόσφατο Νόμο 4472/2017. Επίσης, περιλαμβάνει θέματα φορολογίας κεφαλαίου, φορολογία των μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων και τις διατάξεις της φορολογικής διαδικασίας.
Αναλυτικά περιλαμβάνει:
Α. Φορολογία φυσικών προσώπων: Ποιοι είναι υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης. Εξαρτώμενα μέλη. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. απαλλαγές εισοδήματος. Φορολογικός συντελεστής. Μείωση φόρου. Πρόσθετες μειώσεις φόρου.
Β. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα: Εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες. Φορολογικές αποσβέσεις. Μεταφορά ζημιών. Μέθοδος προσδιορισμού εσόδων. Φορολογικός συντελεστής. Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας. Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες. Δαπάνες απόκτησης στοιχείων. Υπολογισμός του φόρου.
Γ. Φορολογία εισοδήματος Νομικών προσώπων και Νομικών οντοτήτων: Υποκείμενα του φόρου. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα. Ενδομίλικες συναλλαγές. Απαλλαγή ενδομίλικων μερισμάτων. Εισφορές ενεργητικού έναντι τίτλων. Ανταλλαγή τίτλων. Εκκαθάριση. Φορολογικός συντελεστής. Καθορισμός συντελεστών απόσβεσης πληρωμής υποκείμενες σε παρακράτηση. Συντελεστές παρακράτησης φόρου.
Δ. Φορολογία κεφαλαίου: Φορολογία κληρονομιών, δωρεών-γονικών παροχών. Φορολογία μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας. Υπολογισμός και καταβολή του φόρου.
Ε. Φορολογία των μη κερδοσκοπικών Νομικών προσώπων: Δαπάνες που εκπίπτουν. Φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία και από δίδακτρα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
ΣΤ. Φορολογικά κίνητρα για το μετασχηματισμό των επιχειρήσεων: Φορολογικό καθεστώς συγχωνεύσεων, διασπάσεων, μετατροπών.
Ζ. Τέλος, περιλαμβάνει τις διατάξεις του Κώδικα φορολογικής διαδικασίας.
Συγγρ.: Μπουλέρος, Μιλτιάδης • Αθήνα • Συνοδεύεται από: 2 CD-ROM