Κωδικοποίηση φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και ο κωδικός φορολογικής διαδικασίας

 
Βασική τιμή: 70,00 €
Τιμή psarasbooks: 63,00 €
Έκπτωση: -7,00 €
Κυκλοφορεί
Συγγραφέας: Καβαλάκης, Γιώργης
Σελίδες: 1030
Έτος Έκδ.: 2014
ISBN: 9789609764339
Είναι ένας τόμος με CD ROM που εμπεριέχει την ύλη του τόμου και περιλαμβάνει με ανάλυση και σχόλια όλες τις διατάξεις περί Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, καθώς και τις συναφείς διατάξεις άλλων νόμων και τις σημαντικότερες αποφάσεις στο τέλος του κάθε άρθρου και τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
Είναι πλήρως ενημερωμένος και συμπληρωμένος με όλες τις σημαντικές αλλαγές και προσθήκες που επήλθαν μέχρι σήμερα και κυρίως με τους πρόσφατους νόμους 4254/4/2014 και 4261/5/2014 και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους (ΠΟΛ 1006, 1010, 1011, 1012, 1034, 1105, 1119 και 1122/2014.Όλες οι αλλαγές και οι προσθήκες παρατίθενται στη ροή του κάθε άρθρου για τη διευκόλυνσή σας.
Αναλυτικά περιλαμβάνει:
Α. Φορολογία Εισοδήματος φυσικών προσώπων: Γενικές διατάξεις - Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις - Απαλλαγές εισοδήματος - Μειώσεις φόρου - Πρόσθετες σημειώσεις φόρου - Πίστωση φόρου και ρυθμίσεις για τους φορολογούμενους που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα - Αυτοτελής φορολόγηση ειδικών περιπτώσεων.
Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα: Εκπιπτόμενες και μη Εκπιπτόμενες δαπάνες - Φορολογικές Αποσβέσεις - Μεταφορά ζημιών - Εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας - Εισόδημα από κεφάλαιο , από ακίνητη περιουσία και μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας.
Β. Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων: Γενικές διατάξεις - Αντικείμενο και Υποκείμενο του φόρου - Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος - Εκπτώσεις δαπανών επιχειρήσεων - Ενδομίλικες συναλλαγές και απαλλαγή ενδομίλικων μερισμάτων - Φορολογητέο Εισόδημα - Φορολογικός Συντελεστής - Απαλλαγές από το φόρο - Φορολόγηση στην πηγή - Κράτηση φόρου - Συντελεστές παρακράτησης φόρου.
Συγχωνεύσεις και διασπάσεις επιχειρήσεων - Διμερείς συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας .
Υποβολή δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων και καταβολή του φόρου.
Επιπλέον για τη διευκόλυνση ελέγχου παρελθουσών χρήσεων συμπεριελήφθησαν οι διατάξεις του προηγούμενου Κ.Φ.Ε. Ν. 2238/94. Οι εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες των επιχειρήσεων - Οι συντελεστές αποσβέσεων και οι μοναδικοί συντελεστές καθαρού κέρδους.
Τέλος οι ευεργετικές διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων μέχρι και το νόμο 4261/5/2014 για το μετασχηματισμό των επιχειρήσεων σε μεγάλες μονάδες.
Γ. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας: Γενικές διατάξεις - Φορολογικό Μητρώο - Αποδεικτικό Ενημερότητας - Τήρηση βιβλίων και στοιχείων - Ενδομίλικες συναλλαγές - Προσδιορισμός και Είσπραξη του φόρου - Μέτρα για τη διασφάλιση και την αναγκαστική εκτέλεση - Τόκοι και πρόστιμα - Διαδικασίες προσφυγής.
Συνοδεύεται από: CD ROM που εμπεριέχει την ύλη του τόμου. • Συγγρ.: Καβαλάκης, Γιώργης