Οδηγός αγροτικών επιχειρήσεων

Φορολογία, προγράμματα

 
Βασική τιμή: 75,00 €
Τιμή psarasbooks: 67,50 €
Έκπτωση: -7,50 €
Κυκλοφορεί
Συγγραφέας: Μαστρογιάννη, Φωτεινή
Σελίδες: 515
Έτος Έκδ.: 2016
ISBN: 9789609764964
Είναι ένας τόμος με CD-ROM, πλήρως ενημερωμένος και συμπληρωμένος με όλες τις αλλαγές και προσθήκες που επήλθαν μέχρι σήμερα και κυρίως με τον πρόσφατο νόμο 4384/2016 και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους ΠΟΛ. 1, 2, 3, 4/2016 και 1053, 1068/2016.
Αναλυτικά περιλαμβάνει:
Νόμος 4384/2016: Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις.
Α) Αγροτικοί Συνεταιρισμοί - Γενικές διατάξεις
Β) Μέλη αγροτικού Συνεταιρισμού. Δικαιώματα - Υποχρεώσεις
Γ) Συνεταιριστικές μερίδες - Ευθύνη μέλους Α.Σ. - Διοίκηση
Δ) Εποπτεία - Έλεγχος - Οικονομική διαχείριση Α.Σ.
Ε) Συγχώνευση - Πτώχευση - Λύση - Εκκαθάριση Α.Σ.
ΣΤ) Ποινικές διατάξεις - Σχέσεις Α.Σ. και κράτους
Ζ) Άλλοι Συλλογικοί φορείς: Κλαδικοί αγροτικοί συνεταιρισμοί. Μετατροπή Αναγκαστικών Συνεταιρισμών - Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις - Διεπαγγελματικές οργανώσεις - Συμβάσεις μελλοντικής πώλησης αγροτικών προϊόντων - Ταμείο αγροτικής συνεταιριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Η) Νομοθεσία για αλιείς.
Θ) Ειδικές και τελικές διατάξεις. Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 4354/15
ΠΟΛ. 1053/2016: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2016 και διαδικασία υποβολής αυτής.
ΠΟΛ. 1068/2016: Φορολόγηση μερισμάτων μετά τις τροποποιήσεις στον Κ.Φ.Ε. από τους νόμους 4387 και 4389/2016 - Αύξηση των συντελεστών φορολογίας και παρακράτησης φόρου για μερίσματα που θα διανεμηθούν από 1-1-2017.
Εγκύκλιος 1/2016: Ηλεκτρονική συμπλήρωση του Δελτίου Απογραφής - Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης για εγγραφή στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Ο.Γ.Α.
Εγκύκλιος 2/2016: Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ικανότητας από τον Ο.Γ.Α. σε πολίτες τρίτων χωρών που υπάγονται στο άρθρο 8 παράγραφος 23 του Ν. 4332/15.
Εγκύκλιος 3/2016: Επανακαθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση της παροχής των εξόδων κηδείας.
Εγκύκλιος 4/2016: Ηλεκτρονική καταχώρηση και υποβολή της αίτησης για χορήγηση επιδόματος κυοφορίας, λοχείας, ασφαλισμένων του Ο.Γ.Α.
Νόμος 4015: Α) Συλλογικές αγροτικές οργανώσεις Β) Δημόσιες πολιτικές για τον εκσυγχρονισμό της αγοράς των προϊόντων και τη ρύθμιση των τιμών τους. Χρηματοδότηση και κίνητρα υπέρ Σ.Α.Ο. -
Μετατροπή Ε.Α.Σ. σε Α.Σ. και Α.Ε.Σ., Κοινοπραξιών Αγροτικών Συνεταιρισμών και Κεντρικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων.
Νόμος 4146: Διαμόρφωση φιλικού περιβάλλοντος αναπτυξιακού για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις.
Νόμος 4235: Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων και ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις.
Νόμος 4281: Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας - Ρυθμίσεις Φ.Π.Α. - Φορολογία εισοδήματος αγροτικών επιχειρήσεων με παραδείγματα και άλλες διατάξεις.
Διαστάσεις: 24x17εκ. • Συνοδεύεται από: CD-ROM • Συγγρ.: Μαστρογιάννη, Φωτεινή